Pastor Gerd Rodewald

Pastor Gerd Rodewald

Ano ba ang aming paniniwala?

Naniniwala kami na ang Biblia, ang Aklat na ito na selyado ng pitong tatak (Apocalipsis 5:1-5), ay nabuksan sa ating kapanahunan (Apoc. 10). Sa pamamagitan ng mga mahiwagang katotohanan na ito, na inilihim sa Biblia datapuwa't ngayon ay nabunyag upang ipanumbalik tayo sa pananampalataya ng ating mga magulang (Malakias 4:5-6). Ito ang ipinangakong Mensahe ng Diyos na siyang maghahanda sa ikalawang pagdating ni Cristo at mahahayag bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon.

Naniniwala kami sa ISANG Diyos na nagpahayag ng Kaniyang Sarili sa pamamagitan ng tatlong manipestasyon: bilang Ama (Ang Diyos ay Espiritu na nasa itaas nating lahat, Juan 4:24; Exodo 13:21), bilang Anak (ang Diyos na kasama natin, Mateo 1:23) at bilang Espiritu Santo ( ang Diyos na nasa atin, Juan 14:17). Datapuwa't nananatili pa rin Siya na nag-iisang Diyos.

Sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos Mismo ay nanaog sa pamamagitan ng laman ng tao, kung saan ang lahat ng maka-diyos na karunungan at kaalaman ay naipanumbalik sa tao (Col. 1:27-29; Juan 1:1-3; 14-18; I Tim. 3:16; Col. 2:9-10; II Cor. 5:19).

Tinutupad namin ang tatlong kautusan ng Diyos sa Kaniyang Iglesia:

  • Bautismo sa tubig sa pamamagitan ng paglubog, pagkatapos ng kaloob ng Diyos na pagkilala sa kasalanan at pagsisisi (Mga Gawa 2:36-41), sa Pangalan ng Panginoong Jesus Cristo (na siyang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo),
  • Komunyon (I Cor. 11:23-29),
  • Paghuhugas ng Paa (Juan 13:1-15).

Naniniwala kami na marami sa mahiwagang mga paksa na nakasaad sa Salita ng Diyos ay natatakan hanggang sa dulo ng panahon (Daniel 12:9). Datapuwa't sa huling mga araw ang hiwaga ng Diyos ay mahahayag na, gaya ng ipinahayag Niya sa mga lingkod Niya na mga propeta. (Apoc. 10:7; Mga Gawa 3:21).

Naniniwala kami na ang pinakamahalagang bagay sa buhay; ay ang maging handa sa pagsalubong sa Diyos.