sbs

Spiritual Building-Stones

Ang Spiritual Building-Stones (SBS) ay mula sa Ipinahayag na Salita sa oras na ito na tinipon ni Gerd Rodewald. Ang koleksiyon ng Spiritual Building-Stones ay layong ilahad sa maigsing paraan ngunit malaman kung ano ang sinasabi ng Mensahe ng Diyos sa araw na ito tungkol sa ilang mahahalagang paksa.

“May isang taong darating na may dalang Mensahe na galing mismo sa Biblia, at isang mabilis na pagkilos ang lalaganap sa mundo. Ang mga binhi ay malalathala sa mga pahayagan, babasahin, hanggang sa Ito ay marinig ng bawat predestinadong binhi”.
[Bro. Branham sa, “Conduct-order-Doctrine”, pahina 724]

Ang Spiritul Building-Stones ay mababasa sa mga sumusunod na wika: Arabic, Cebuano, Chinese, German, English, Ewe, French, Hindi, Ilongo, Kinyarwanda, Malayalam, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Runyakitora, Russian, Spanish, Swahili, Tagalog, Tamil, Telegu, Urdu. Maaari ninyong hilingin/imungkahi ang mga wikang hindi pa uubrang i-download.

Piliin ang isang SBS mula sa talaan sa dropdown at i-click ang “Download”.

    Upang mabasa ang PDF file kailangan mo ng libreng program na “PDF Reader”. .