• 08.03.2018: Russian Building-Stone - No. 75
  • 15.02.2018: New Building-Stone - No.76 Intellectual Conception or Spiritual Revelation
  • 08.01.2018: New Building-Stone - No.75 The Wise and the Foolish Virgins
  • 11.12.2017: New Building-Stone - No.88 Do We Have the Right Motive and Objective?

Balik Loob sa Salita ng Diyos

Kami ay isang iglesiang Cristiano na malapit sa Pforzheim at hindi kabilang sa alin mang denominasyon, isang kalipunan ng Cristiano na naniniwala sa Biblia bilang mahalagang Salita ng Diyos. Bukas ang aming simbahan at malugod naming inaanyayahan ang sinoman na dumalo sa aming gawain.

Oras ng Aming mga Gawain:
Linggo, 10:30 ng umaga
Miyerkules, 7:00 ng hapon

Köhlerstr. 12
D-75328 Schömberg-Bieselsberg

Halina at saksihan!

"Si Jesus Cristo ay Siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man."
(Hebrews 13:8)