Krusada sa Tolda

Krusada sa munti naming tolda. Mula pa nung 1974 ay nagdaraos na kami ng krusada sa tolda at humahayo sa iba't ibang bayan ng Germany.

Ang layunin namin ay hanapin ang nawawalang mga tupa ng Diyos at akayin sila sa presensiya ng Manunubos at PANGINOONG Jesus Cristo. Tanging sa Kaniya lamang tayo makakasumpong ng katubusan, kinasasabikang kapahingahan at katiyakan.

Ang mga petsa sa susunod na tag-araw ay makikita ninyo sa "Tahanan" o maari kayong magtanong sa amin.Mga Misyon

We are supporting overseas mission in Africa, Asia and East Europe spiritually and financially according to our possibilities.